معرفی جایزه

در سالهای اخیر، بسیاری از سازمانها کوشیدهاند با تکیه بر قابلیتهای متنوع و متعدد فناوری­های نوین دیجیتالي (همانند رایانش اجتماعی، رایانش موبایلی، رایانش ابری و رایانش تحلیل داده) کسبوکار خود را متحول سازند. بخش قابل توجهی از این سازمانها، همانند بانکها، بیمهها، خودروسازها، خردهفروشها، هتلها، شرکتیهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداریها و سایر سازمانهای بخش عمومی و دولتی، دیجیتالی متولد نشدهاند، اما با بهرهگیری از فناوریهای دیجیتالی به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد، بهرهوری، نوآوری و رضایت مشتری هستند. گروه دیگری از سازمانها نیز وجود دارند که از ابتدای حیات خود، دارای ماهیت دیجیتالی بوده و به بیان دیگر، بر بستر فناوریهای اطلاعاتی متولد شده و توسعه یافتهاند. اینگونه کسبوکارها نیز به دنبال بهبود وضعیت رقابتی خویش، در محیط کسبوکارهای دیجیتالی هستند.

 تحول دیجیتالی، تغییر فناورانه راهی است که سازمانها میپیمایند. این تحول با سرمایهگذاری هوشمندانه بر روی فناوریهای دیجیتالی در راستای تغییر لایههای مختلف سازمانی شامل بینشها و چشماندازها، مدلهای کسبوکار، فرآیندها، محصولات و خدمات بهمنظور ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و سازمان امکانپذیر می­گردد.

جایزه ملی تحول دیجیتالی با هدف ارزیابی، ارائه بازخورد و در نهایت معرفی سازمان­های پیشرو در تحول دیجیتالی طراحی شده است. یکی از اهداف عمده این جایزه،  ایجاد زمینه­ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمان­ها، رهبران و متخصصین این حوزه میباشد.

دوره نخست جایزه، سال گذشته با حضور چشمگیر 18 سازمان معتبر و صاحبنام کشور برگزار شد و از برگزیدگان آن در بهمنماه 1395 تقدیر گردید. به کلیه سازمانهای شرکت کننده در نخستین دوره جایزه، گزارش بازخورد اختصاصی به صورت تفصیلی ارائه گردید تا با بهرهگیری از توصیههای ارائه شده در این گزارش، بتوانند مسیر بلوغ دیجیتالی خود را موفقتر طی نمایند.