اهداف جایزه
  • افزایش آگاهی و بینش در بدنه مدیریتی سازمانهای کشور در خصوص اهمیت و جایگاه تحول دیجیتالی
  • بهبود و ارتقای فرهنگ ارزشآفرینی دیجیتالی در فضای کسبوکار کشور
  • تشویق سازمان­ها به انجام فرآیند خودارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و فرصت­های بهبود خود در زمینه تحول دیجیتالی
  • ارزیابی وضعیت تحول دیجیتالی شرکتکنندگان در جایزه توسط ممیزان خبره و ارائه گزارش بازخورد به سازمانها در راستای بهبود وضعیت بلوغ دیجیتالی آنها
  • شناسایی و معرفی سازمان­های پیشروی کشور در حوزه تحول دیجیتالی
  • ایجاد اکوسیستم ارزیابی مستمر تحول دیجیتالی در کشور