محورهای جایزه
   •    زبدگی دیجیتالی (Digital Mastery)
در این محور، بلوغ دیجیتالی سازمان شرکت کننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. زبدگی دیجیتالی، میزان مطلوبی از بلوغ دیجیتالی است که در آن، سازمان با محوریت فناوری های نوین اطلاعاتی، به سطح قابل توجهی از عملکرد، بهره وری، تجربه جذاب مشتری و در نهایت سودآوری دست یافته است. 
   •    نوآوری دیجیتالی (Digital Innovation)
در این محور، ابتکار و پروژه دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکت کننده در جایزه، از منظر نوآوری ارزیابی خواهد شد. ابتکار کاندیدا شده می تواند در سطح محصول / خدمت دیجیتالی، فرآیند دیجیتالی و یا یک مدل کسب وکار دیجیتالی ارائه شود، مشروط به اینکه در مرحله تجاری سازی باشد.
  •    رهبران دیجیتالی (Digital Leaders)
در این محور، مدیر ارشد دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکت کننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. مدیر کاندیدا شده باید نقش برجسته ای در فرآیند تحول دیجیتالی و رشد مبتنی بر فناوری اطلاعات سازمان خود ایفا نموده باشد.