محورهای جایزه

جایزه ملی تحول دیجیتالی در سه سطح سازمانی (زبدگی دیجیتال)، ابتکار و پروژه منتخب (نوآوری دیجیتال) و فردی (رهبر دیجیتال) به ارزیابی و معرفی برگزیدگان خواهد پرداخت.

 • زبدگی دیجیتالی (Digital Mastery)

  در این محور، بلوغ دیجیتالی سازمان شرکتکننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. زبدگی دیجیتالی، میزان مطلوبی از بلوغ دیجیتالی است که در آن، سازمان با محوریت فناوریهای نوین اطلاعاتی، به سطح قابل توجهی از عملکرد، بهرهوری، تجربه جذاب مشتری و در نهایت سودآوری دست یافته است.  

   

 • نوآوری دیجیتالی (Digital Innovation)

  در این محور، ابتکار و پروژه دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکت­کننده در جایزه، از منظر نوآوری ارزیابی خواهد شد. ابتکار کاندیدا شده می­تواند در سطح محصول / خدمت دیجیتالی، فرایند دیجیتالی و یا یک مدل کسب­وکار دیجیتالی ارائه شود، مشروط به اینکه در مرحله تجاریسازی باشد.

   

 • رهبران دیجیتالی (Digital Leaders)

  در این محور، مدیر ارشد دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکت­کننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. مدیر کاندیدا شده باید نقش برجستهای در فرآیند تحول دیجیتالی و رشد مبتنی بر فناوری اطلاعات سازمان خود ایفا نموده باشد.