مدل ارزیابی جایزه

 شاخص­های ارزیابی زبدگی دیجیتالی

 • قابلیتهای دیجیتالی
 • ساخت تجربه دیجیتالی جذاب برای مشتری
 • بهبود دیجیتالی فرآیندهای داخلی
 • تحول دیجیتالی مدل کسب ­وکار
 • قابلیتهای رهبری
 • توسعه چشمانداز و بینش دیجیتالی
 • توسعه فرهنگ دیجیتالی
 • جذب و پرورش استعدادهای دیجیتالی
 • حاکمیت تحول دیجیتالی


شاخص های 
ارزیابی نوآوری ­هاي دیجیتالی

 • نوآوری در خلق یک محصول یا خدمت دیجیتالی جدید، مشروط به آنکه منجر به حداقل یکی از پیامدهای ذیل شده باشد:
  • خلق ارزش جدید برای مشتریان موجود
  • کشف و پاسخگویی به یک نیاز جدید در بازار کشور
  • ایجاد یک روش درآمدی یا روش قیمت گذاری جدید و یا کاهش اساسی در هزینهها
  • ایجاد و بهرهگیری از منابع یا قابلیت­های منحصر به فرد
  • ایجاد یک اکوسیستم کسبوکاری با شرکای تجاری جدید


 • نوآوری در خلق یک فرآیند کسبوکاری جدید، مشروط به آنکه حداقل یکی از فناوری­های دیجیتال نوظهور ذیل به نحوه مناسبی مورد بهرهبرداری قرار گرفته باشد:
  • فناوری اینترنت اشیاء
  • فناوری رایانش ابری
  • فناوری موبایل نسلهای جدید
  • فناوری وب 2 و 3
  • فناوری واقعیت افزوده
  • فناوری واقعیت مجازی


 • نوآوری در خلق و بهکارگیری یک مدل کسب­وکاری جدید، مشروط به آنکه مبتنی بر حداقل یکی از الگوهای نوآوری مدلهای کسب­وکار ذیل باشد:
  • مدلهای کسبوکار مبتنی بر پلتفرم چند وجهی
  • مدلهای کسبوکار مبتنی بر نوآوری باز
  • مدلهای کسب و کار مبتنی بر نوآوری اجتماعی
  • مدلهای کسبوکار مبتنی بر جمع سپاری
  • مدلهای کسبوکار مبتنی بر اقتصاد اشتراکی
  • مدلهای کسبوکار تفکیکی مبتنی بر شبکههای همکاری
  • مدلهای کسبوکار دنباله دار مبتنی بر سفارشیسازی انبوه
  • مدلهای کسبوکار رایگان

    

شاخص­های ارزیابی رهبران دیجیتالی

 • تفکر دیجیتالی
  • نگاه سیستمی و راهبردي
  • خلاقیت و نوآوري
  • آینده­ نگري فناوري
 • تاثیرگذاري دیجیتالی
  • رضایت مشتریان و کاربران
  • ارزش افزوده (درآمد یا صرفه جویی حاصله)
  • توانمندسازي، فرهنگ­ سازي و مستندسازي
  • روابط سازنده و ایجاد انگیزه
  • بهبود کیفیت خدمات
 • موفقیت دیجیتالی
  • دستاوردهاي ویژه (سیستمی، فنی، مدیریتی)
  • حل مسأله و تعالیجویی
  • ایجاد تغییر
  • ریسک­ پذیري
 • ویژگی­هاي شخصی دیجیتالی
  • سابقه و تجربه
  • مهارت ­ها و گواهینامه ­ها
  • تلاش و پیگیري
  • یادگیري و انعطاف­ پذیري