مدل ارزیابی جایزه

  ابعاد ارزیابی زبدگی دیجیتالی
قابلیت‎های دیجیتالی
   •    ساخت تجربه دیجیتالی جذاب برای مشتری
   •    بهبود دیجیتالی فرآیندهای داخلی
   •    تحول دیجیتالی مدل کسب وکار
قابلیت‎های رهبری
   •    توسعه چشم‎انداز و بینش دیجیتالی
   •    توسعه فرهنگ دیجیتالی
   •    جذب و پرورش استعدادهای دیجیتالی
   •    حاکمیت تحول دیجیتالی

  ابعاد ارزیابی نوآوری هاي دیجیتالی
نوآوری در خلق یک محصول یا خدمت دیجیتالی جدید، مشروط به آن‎که منجر به حداقل یکی از پیامدهای ذیل شده باشد:
   •    خلق ارزش جدید برای مشتریان موجود
   •    کشف و پاسخگویی به یک نیاز جدید در بازار کشور
   •    ایجاد یک روش درآمدی یا روش قیمت گذاری جدید و یا کاهش اساسی در هزینه‎ها
   •    ایجاد و بهره‎گیری از منابع یا قابلیت های منحصر به فرد
   •    ایجاد یک اکوسیستم کسب‎و‎کاری با شرکای تجاری جدید
نوآوری در خلق یک فرآیند کسب‎و‎کاری جدید، مشروط به آن‎که حداقل یکی از فناوری های دیجیتال نوظهور ذیل به نحوه مناسبی مورد بهره‎برداری قرار گرفته باشد:
   •    فناوری اینترنت اشیاء
   •    فناوری رایانش ابری
   •    فناوری موبایل نسل‎های جدید
   •    فناوری وب 2 و 3
   •    فناوری واقعیت افزوده
   •    فناوری واقعیت مجازی
نوآوری در خلق و به‎کارگیری یک مدل کسب وکاری جدید، مشروط به آن‎که مبتنی بر حداقل یکی از الگوهای نوآوری مدل‎های کسب وکار ذیل باشد:
   •    مدل‎های کسب‎و‎کار مبتنی بر پلتفرم چند وجهی
   •    مدل‎های کسب‎و‎کار مبتنی بر نوآوری باز
   •    مدل‎های کسب و کار مبتنی بر نوآوری اجتماعی
   •    مدل‎های کسب‎و‎کار مبتنی بر جمع سپاری
   •    مدل‎های کسب‎و‎کار مبتنی بر اقتصاد اشتراکی
   •    مدل‎های کسب‎و‎کار تفکیکی مبتنی بر شبکه‎های همکاری
   •    مدل‎های کسب‎و‎کار دنباله دار مبتنی بر سفارشی‎سازی انبوه
   •    مدل‎های کسب‎و‎کار رایگان

ابعاد ارزیابی رهبران دیجیتالی
تفکر دیجیتالی

   •    نگاه سیستمی و راهبردي
   •    خلاقیت و نوآوري
   •    آینده نگري فناوري
تاثیرگذاري دیجیتالی
   •    رضایت مشتریان و کاربران
   •    ارزش افزوده (درآمد یا صرفه جویی حاصله)
   •    توانمندسازي، فرهنگ سازي و مستندسازي
   •    روابط سازنده و ایجاد انگیزه
   •    بهبود کیفیت خدمات
موفقیت دیجیتالی
   •    دستاوردهاي ویژه (سیستمی، فنی، مدیریتی)
   •    حل مسأله و تعالی‎جویی
   •    ایجاد تغییر
   •    ریسک پذیري
ویژگی هاي شخصی دیجیتالی
   •    سابقه و تجربه
   •    مهارت ها و گواهینامه ها
   •    تلاش و پیگیري
   •    یادگیري و انعطاف پذیري