فرایند ارزیابی جایزه
1-    ثبت نام و دریافت فرم اظهارنامه توسط متقاضیان ارزیابی جایزه
2-    ارسال اظهارنامه‎های تکمیل شده
3-    ارزیابی اظهارنامه ها
4-    بررسی مستندات و شواهد پاسخ‎های ارائه شده از طریق مصاحبه و بازدید از سازمان متقاضی (در صورت لزوم)
5-    انتخاب برندگان جایزه
6-    اعلام نتایج و اعطای جوایز به برندگان
7-    تهیه و ارائه گزارش  بازخورد وضعیت تحول دیجیتالی به کلیه سازمان های شرکت کننده در جایزه