فرایند ارزیابی جایزه
  1. ثبت نام و دریافت فرم اظهارنامه توسط متقاضیان ارزیابی جایزه
  2. آموزش نحوه تکمیل اظهارنامه به سازمانهای ثبتنامکننده
  3. ارسال اظهارنامههای تکمیل شده
  4. ارزیابی اظهارنامه ­ها
  5. بررسی مستندات و شواهد پاسخهای ارائه شده از طریق مصاحبه و بازدید از سازمان متقاضی
  6. انتخاب برگزیدگان جایزه
  7. اعلام نتایج و اعطای جوایز به برندگان
  8. تهیه و ارائه گزارش اختصاصی­ بازخورد وضعیت بلوغ دیجیتالی به کلیه سازمان­های شرکت­ کننده در جایزه