سطوح تقدیر جایزه

پس از انجام فرآیند ارزیابی و بر اساس امتیازهای محاسبه شده، جایزه ملی تحول دیجیتالی به تفکیک هریک از محورهای تخصصی (تقديرنامه) و همچنین در قالب جایزه سال (تندیس) اعطا مي­شود.

  • تندیس جایزه سال تحول دیجیتالی ایران

    انتخاب بهترین سازمان از میان سازمانهایی که حداقل از دو محور (از مجموع 3 محور) جایزه، جایزه دریافت کرده باشند.

  • تقدیرنامه و تندیس زبدگی دیجیتالی
  • تقدیرنامه و تندیس نوآوری دیجیتالی
  • تقدیرنامه و تندیس رهبر دیجیتالی