فرایند شرکت در جایزه

سازمان­ هاي متقاضي حضور در جايزه ملي تحول ديجيتالي، مي ­بايست مطابق با جدول زمانبندي جايزه، اقدام به ثبت نام، تكميل و ارسال فرم خود‎‎ارزيابي نمايند. سازمانها، با انجام ثبت نام، اجازه شركت در هر سه محور جايزه را خواهند داشت؛ اگرچه مانعی برای شرکت در تنها یک یا دو محور از جایزه وجود ندارد.