فرایند شرکت در جایزه

سازمان هاي متقاضي حضور در جايزه ملي تحول ديجيتالي، مي بايست مطابق با جدول زمانبندي جايزه، اقدام به ثبت نام، تكميل و ارسال فرم خود‎‎ارزيابي نمايند. سازمان‎ها، با انجام ثبت نام، اجازه شركت در هر سه محور جايزه را خواهند داشت؛ اگرچه مانعی برای شرکت در تنها یک یا دو محور از جایزه وجود ندارد.