هزینه شرکت در جایزه

هزینه سازمانی ثبت نام در دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی، بر اساس طبقه­ بندی انجام شده به شرح زير مي­باشد:نوع سازمان

سازمان­های کوچک و متوسط (تا 150 نفر پرسنل)

سازمان­های بزرگ

(بیش از 150 نفر پرسنل)

مبلغ

40,000,000 ريال

90,000,000 ريال