تقویم زمانی جایزه

ردیف

موضوع

اتمام

1

ثبت نام، تکمیل و ارسال اظهارنامه جایزه

30 مهر ماه 1396

3

ارزیابی اظهارنامه و بازدید از سازمان

30 دی ماه 1396

4

اعلام نتایج نهایی و اهدای جوایز

10 بهمن ماه 1396

5

ارائه گزارش بازخورد تفصیلی به شرکت­کنندگان در جایزه

15 اسفند 1396